№ 3/4 (54) 2019

№ 3/4 (54) 2019

Valststiesības
Natalija Filippova
Aborigēnu tiesības: priekšnoteikumi un veidošanās īpatnības Krievijā
4
Civiltiesības
Aleksandrs Baikovs
Nemonetārais līgumsods (citās vērtībās) kā saistību nodrošināšanas veids  un civiltiesiskās atbildības mērs
12
Anna Berezovska
Fizisko personu datu apstrāde kreditēšanas jomā: regulējuma problēmjautājumi
23
Laura Gāga
Tiesiskā atbalsta pilnveidošana regresa prasībās pie obligātas transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
36
Svetlana Elksniņa
Fiziskās personas maksātnespējas pazīmes un prasības ierosināšanas īpatnības
45
Kristīna Krjukova
Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzināšanu fiziskām personām par veselības kaitējuma nodarīšanu vai dzīvības atņemšanu
53
Mārīte Matīsa Rīcībspējas ierobežošanas un rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanas jaunā regulējuma trūkumi 59
Edvards Pilipsons Saistību tiesību nestabila tiesiskā daba līgumiskās mantošanas atsevišķās situācijās 71
Sarma Trumpekoja Pēdējās gribas izteikšana testamentā pie zvērināta notāra vai bāriņtiesā 81
Starptautiskās tiesības
Marina Spiridonova
Unifikācijas problēmas starptautiskajās privāttiesībās
90
Cilvēktiesības
Valdis Freimanis
Pagaidu aizsardzība pret vardarbību
97
Eva Kauliņa Invaliditātes izpratne un abiturientu medicīnisko datu aizsardzība uzņemšanas procesā 110
Ecological Law
Andris Ziemelis
Ieteikumi sugu un biotopu aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveidošana: eksperta atzinuma noformēšanas kārtība
120
Konfliktoloģija
Anatolijs Movčans Operatīvās meklēšanas darbības informatīvi analītiskās nodrošināšanas konflikti 134

Visi raksti ir recenzēti. Recenzijas ir pieejamas žurnāla redakcijā. Autoru viedoklis var nesakrist ar redakcijas viedokli. Par faktu pareizību atbild rakstu autori.


Žurnālā ievietoto rakstu pārpublicēšana iespējama tikai ar redakcijas atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz „Baltijas Juridisko žurnālu” ir obligāta.


ŠAJĀ NUMURĀ TIEK IZMANTOTI STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKI PRAKTISKĀS KONFERENCES „ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE”, 2019 MATERIĀL


16.12.2019