№ 2 (53) 2019

№ 2 (53) 2019

Civiltiesības
Juris Bārtulis
Prasības priekšmets aizgādības un saskarsmes tiesību lietās
4
Natālija Bobrakova
Īpašumtiesību tiesiskā regulējuma tendences attiecībā uz dzīvojamo telpu izmantošanu: Krievija un Eiropas pieredze
13
Romans Gaļičs
Intelektuālā īpašuma tiesību nodrošināšanas problēmas dažās ekonomikas nozarēs
21
Aurēlija Motiejūnaite
Bērnu aprūpes deinstitualizācijas virzieni Latvijā   
28
Marina Semjonova Marina Gunare
Jēdziena „apmeklētājs" definīcija Ukrainas un Eiropas tiesībās
38
Ruslans Pescovs Andrejs Timašovs
Sabiedriskās tiesas kā alternatīvs veids juridisku konfliktu risināšanā
47
Deniss Fokins
Vladimirs Gavrilovs
Lietu atsevišķi veidi Krievijas un Latvijas likumdošanā 54
Starptautiskās tiesības
Diāna Liepa
Beneficiāra galīgā īpašnieka reģistrs – īstenošana Nīderlandes nacionālo tiesību ietvaros
61
Darba tiesības
Kitija Bite
Brīvprātīgā darba tiesiskais regulējums Latvijā
69
Anžela Meļihova Ārvalstu strādnieku nodarbinātības iezīmes Igaunijā 81
Banku tiesības
Jūlija Ļitvinova
Banku digitalizācija: daži juridiskie aspekti
91

Visi raksti ir recenzēti. Recenzijas ir pieejamas žurnāla redakcijā. Autoru viedoklis var nesakrist ar redakcijas viedokli. Par faktu pareizību atbild rakstu autori.


Žurnālā ievietoto rakstu pārpublicēšana iespējama tikai ar redakcijas atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz „Baltijas Juridisko žurnālu” ir obligāta.


ŠAJĀ NUMURĀ TIEK IZMANTOTI STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKI PRAKTISKĀS KONFERENCES „ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE”, 2019 MATERIĀL


09.07.2019