№ 1 (52) 2019

№ 1 (52) 2019

Civiltiesības
Aleksandrs Baikovs
Juridisku faktu teorijas veidošana un attīstība civiltiesību jomā: integrētās pētniecības pieredze. 2.daļa
4
Mihails Gončarovs
Atsevišķi civiltiesiskas atbildības apdrošināšanas aspekti dzīvokļu un komunālajā jomā
21
Salavats Dilmuhametovs
Nenosauktais līgums: jēdziens un konstutīvās pazīmes
28
Edvards Pilipsons
Līgumiskās mantošanas institūtu tiesiskās regulēšanas kompleksa rakstura problemātika
35
Pārsla Dredžele
Bāriņtiesas un sociālā dienesta loma lietās par lietas ierosināšanu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu
43
Anton Soročenko
Starptautiskās privātu partnerības projektu (PPP) īstenošanas starptautiskā pieredze sportā
62
ES tiesības
Valērijs Reingolds
Vladimirs Dolotovs
„Divātrumu” Eiropa un pārnacionālo juridisku personu veidošanās dinamika pēc ES tiesībām
72
Kriminālprocess
Azem Hajdari
Albulena Hajdari
Pamata tiesu darbības Kosovā problēmjautājumi: atteikums izsniegt tiesas lēmumu. Pārskats par 2015. –2017. g.g.
86
Tiesību socioloģija
Vladislavs Volkovs
Konfliktu risināšanas īpatnības tiesiskajā uzvedībā: etniskie aspekti. 3. daļa
95

Visi raksti ir recenzēti. Recenzijas ir pieejamas žurnāla redakcijā. Autoru viedoklis var nesakrist ar redakcijas viedokli. Par faktu pareizību atbild rakstu autori.


Žurnālā ievietoto rakstu pārpublicēšana iespējama tikai ar redakcijas atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz „Baltijas Juridisko žurnālu” ir obligāta.


ŠAJĀ NUMURĀ TIEK IZMANTOTI STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKI PRAKTISKĀS KONFERENCES „ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE”, 2018 MATERIĀL


24.04.2019