№ 4 (51) 2018

№ 4 (51) 2018

Civiltiesības
Guna Boževniece
Datu apstrādes un aizsardzības tiesiskie aspekti
4
Anton Soročenko
Valsts privātu partnerību projekta vadības modeļi pasaulē
12
Kristīne Alpēna
Iepirkumu līgumu apstrīdēšana privātpersonu tiesību aizsardzības kontekst
24
Aleksandrs Baikovs
Juridisku faktu teorijas veidošana un attīstība civiltiesību jomā: integrētās pētniecības pieredze. 1.daļa
32
Jekaterina Boldavenko
Tiesības uz dzīvību un eitanāzijas institūts
45
Finanšu tiesības
Irina Cvetkova
ES normatīvie akti par finanšu iestāžu kontroli
56
Tiesību socioloģija
Vladislavs Volkovs
Konfliktu risināšanas īpatnības tiesiskajā uzvedībā: etniskie aspekti. 2. daļa
65
Valsts un tiesību teorija un vēsture
Igors Onisčuks
Konkordātu sistēmu kā valsts un konfesionālu attiecību tiesiskā regulējuma modeļu monitorings
76
Cilvēktiesības
Nikolajs Sambors
Miermīlīgu sapulču tiesības īstenošanas Francijā, Vācijā un Azerbaidžanā salīdzinoši tiesiskais pētījums
86

Visi raksti ir recenzēti. Recenzijas ir pieejamas žurnāla redakcijā. Autoru viedoklis var nesakrist ar redakcijas viedokli. Par faktu pareizību atbild rakstu autori.


Žurnālā ievietoto rakstu pārpublicēšana iespējama tikai ar redakcijas atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz „Baltijas Juridisko žurnālu” ir obligāta.


ŠAJĀ NUMURĀ TIEK IZMANTOTI STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKI PRAKTISKĀS KONFERENCES „ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE”, 2018 MATERIĀL


15.03.2019