№ 3 (50) 2018

№ 3 (50) 2018

Valērijs Reingolds
No redaktora
4
Civiltiesības
Marina Semenova
Marina Gunare
Dokumentu par tūrisma pakalpojumu sniegšanu mūsdienu tiesību piemērošanas prakses pilnveidošana Eiropas pieredzes kontekstā
10
Edvard Pilipson
Faktora donatio tiesiskā problemātika līgumiskajā mantošana
19
Ekaterina Boldavenko
Bioloģiskais testaments Itālijas likumdošanā un Eiropas Medicīnas aprūpes direktīvu pilnveidošana
30
Shovkoplias Anna
Ukrainas finanšu pakalpojumu tirgus saimnieciski tiesiskais regulējums
40
Tiesību teorija
Irina Dolgova
Demokrātisko principu tiesiskums valsts un pašvaldības pārvaldīšanā un problemātikā
48
Deniss Iroshnikovs
Tiesības uz drošību cilvēktiesību sistēmā
54
Tiesību socioloģija
Vladislavs Volkovs
Konfliktu risināšanas īpatnības tiesiskajā uzvedībā: etniskie aspekti
64
Krimināltiesības
Ivars Kronis
Kriminālatbildība maksātnespējas atzīšanas procedūras termiņu neievērošanas gadījumā
75
Humanitārās tiesības
Eva Kauliņa
Personu ar ierobežotām iespējām izglītības pieejamības problēmjautājumi
83

Visi raksti ir recenzēti. Recenzijas ir pieejamas žurnāla redakcijā. Autoru viedoklis var nesakrist ar redakcijas viedokli. Par faktu pareizību atbild rakstu autori.


Žurnālā ievietoto rakstu pārpublicēšana iespējama tikai ar redakcijas atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz „Baltijas Juridisko žurnālu” ir obligāta.


ŠAJĀ NUMURĀ TIEK IZMANTOTI STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKI PRAKTISKĀS KONFERENCES „ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE”, 2018 MATERIĀL


19.12.2018