INFORMĀCIJA AUTORIEM

„Baltijas Juridiskais žurnāls” publicē rakstus latviešu, krievu vai angļu valodā. Publicēšanai tiek pieņemti raksti, kas veltīti aktuāliem un nozīmīgiem no teorijas un/vai prakses viedokļa jurisprudences jautājumiem. Raksta tēmai ir jābūt izklāstītai skaidri, loģiski un argumentēti.


Prasības attiecībā uz iesniedzamā raksta saturu un noformējumu:

 • Raksta apjoms nevar būt mazāks par 7 lappusēm un vēlams nepārsniegt 12 lappušu apjomu. Rakstam ir jābūt noformētām Microsoft Word formātā. Lappuses formāts – A4. Lapas malas – 20 mm katrā.
 • Teksta noformējums: fonts Times New Roman; burtu izmērs 12 pt; attālums starp rindām – 1 (single); Rindkopas pirmajai rindai ir jābūt ar atkāpi 1.5 mm.
 • Iesniegtajā rakstā ir jābūt šādām sastāvdaļām un tās ir jānoformē šādi:
 1. raksta nosaukums - fonts Times New Roman, burtu lielums 14 pt, Bold, centrēts;
 2. informācija par autoru (-iem) – fonts Times New Roman, burtu lielums 12 pt, Bold, centrēts – vārds un uzvārds; zinātniskais un/vai akadēmiskais grāds (Dipl.iur., Mg.iur., Dr.iur., PhD., u.c.); ieņemamais amats un darba vai studiju vietas nosaukums (aspirantiem un doktorantiem nepieciešams norādīt pilnu mācību iestādes nosaukumu);
 3. anotācijā nepieciešams dot īsu tēmas aprakstu; anotācijai ir jābūt 6-7 teikumu robežās (fonts Times New Roman, burtu izmērs 10 pt);
 4. pēc anotācijas jāiekļauj atslēgas vārdi (5-6) – svarīgākie no rakstā izmantotajiem terminiem, kuri atspoguļo tēmas problemātiku (fonts Times New Roman, burtu izmērs 10 pt).
 5. ! Raksta nosaukumam, informācijai par autoru (-iem), anotācijai un atslēgas vārdiem ir jābūt trīs valodās: krievu, latviešu un angļu (ārzemju autoriem – tikai krievu un angļu valodā).
 • Rakstā ir nepieciešams iekļaut un izcelt šādus struktūras pamatelementus:problēmas nostādne; tēmas aktualitāte vai zinātniskā novitāte; tēmai atbilstošo pēdējo publikāciju apskats (noradot autoru uzvārdus publikācijas valodā un iekāvās, izceļot ar kursīvu (Italic), angļu valodā, kā arī attiecīgas publikācijas gadu); autora pētījuma mērķis; pētījuma galvenie rezultāti, secinājumi; izmantoto avotu saraksts. Uzskaitīto elementu nosaukumiem, kā arī citiem raksta struktūrelementiem (nodaļas, apakšnodaļas u.c.) ir jābūt izceltiem tekstā (Bold).
 • Atsauces raksta tekstā jānorāda iekavās, sākumā norādot izmantotā avota numuru un aiz komata lappusi (es) – [1, 56]. Ja nepieciešams norādīt vairākus avotus, tad tiem jābūt uzrādītiem pieaugošā secībā, atdalot ar semikolu – [2, 56; 7, 34; 8, 567].
 • Normatīvo aktu un literāro avotu bibliogrāfiskais saraksts (ne mazāk, kā 8 avoti) tiek novietots raksta beigās. Avotu izkārtojumam jāatbilst to pirmās norādīšanas raksta tekstā secībā (fonts Times New Roman, burtu izmērs 10 pt). Pēc izmantoto avotu bibliogrāfiskā saraksta oriģināla valodā, nepieciešams noradīt tos pašus avotus angļu valodā, apzīmējot šo sarakstu kā References.
 • Ilustrācijas, tabulas un zīmējumi, kuri tika radīti ar MS Office, MS Visio līdzekļiem ir jāievieto lapaspuses darba laukumā atsevišķos rāmjos. Ar citu programmu palīdzību radīti zīmējumi jāievieto attiecīgajā vietā tekstā, kā arī jāpievieno atsevišķos failos, kuru formāts var būt: .jpeg, .tiff, .pdf, .psd. Visiem grafiskiem materiāliem ir jābūt melnbaltiem.

Raksts publicēšanai ir iesniedzams elektroniskā veidā, nosūtot visus materiālus uz e-pasta adresi: [email protected]Visi raksti tiek recenzēti.

Redakcijai ir tiesības veikt teksta literāro un redakcionālo korekciju.

Redakcijai ir tiesības nepieņemt publicēšanai rakstus, kuru noformējums un saturs neatbilst prasībām.