Adopcijas procesa problemātika Latvijā

Adopcijas procesa problemātika Latvijā

Mg.iur. Māra Ļūļa-Frankevica maģistrante, Ilze Šteinberga
/
4/2017
/
3 skatījumi

Katras valsts interesēs ir veikt tādus pasākumus, lai nodrošinātu bērnam ģimenisku vidi pastāvīgā ģimenē. Adopcijas uzdevums ir radīt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apstākļus audzināšanai ģimenē, nodrošinot stabilu un harmonisku dzīves vidi. Tēma “Adopcijas procesa problemātika Latvijā” ir aktuāla tēma, jo mūsdienu sabiedrībā, kad daudzi bērni ir palikuši bez vecāku gādības, adopcija ir viens no aprūpes veidiem, kas vislabāk nodrošina bērna vislabākās intereses. Adopcija rada tiesiskā ziņā pilnvērtīgas vecāku un bērnu attiecības. Adopcijas procesa virzība pilnībā ir bāriņtiesas kompetencē, sākot ar iesniegumu par adopciju, beidzot ar atzinumu par adopcijas atbilstību bērna interesēm. Publikācijas mērķis ir analizēt adopcijas procesa tiesisko regulējumu un bāriņtiesas dalību adopcijas procesā, atklājot pastāvošās problēmas normatīvajā regulējumā un sniedzot priekšlikumus tā pilnveidei.


Aktualitātes darījumos ar nekustamo īpašumu

maģistrants, Ingus Simonovs maģistrants, Rolands Andersons
/
4/2017
/
5 skatījumi

Raksta tēma ir ļoti aktuāla Latvijā, jo pēdējos gados ir aktualizējies jautājums par virkni trūkumu nekustamo īpašumu darījumu jomā. Savā rakstā vēlamies pievērsties problemātikai darījumos ar nekustamo īpašumu, kura mērķis ir apskatīt esošo sistēmu darījumos ar nekustamo īpašumu, kā arī sniegt priekšstatu par Latvijas Zvērinātu notāru padomes piedāvāto sistēmu par notariālā akta obligāto formu darījumos ar nekustamo īpašumu, kā arī tiks apskatīts valsts, Tieslietu ministrijas personā, piedāvātais modelis darījumos ar nekustamo īpašumu.


Civillīguma sistēma: tās nozīme kontinetāli-eiropisku tiesību sistēmā

Mg.iur. Salavat Dilmuhametov
/
4/2017
/
0 skatījumi

Systematic study of contract law in Continental European system of law is of great theoretical and practical importance. In this regard, the author made a brief analysis of the importance of the system of civil contracts in Continental European system of law. Such issues as systematic method, systematics of law, system approach in construction and analysis of contract law, the importance of the systematic study of contract law, systematization of contracts in Continental European system of law, system of contract law and civil contracts in Germany, Kazakhstan and Latvia are considered.


Kanonisko tiesību pārskats post-sociālisma valstu telpā. 2. Daļa

Mg.iur Kristaps Zariņš
/
4/2017
/
0 skatījumi

Tēmas galvenais uzsvars tiek likts vienlaikus uz vēsturiskā Kanonisko tiesību likuma flozofjas un tvēruma izpratni, bet tajā pašā laikā autors cenšas parādīt daudzās nianses, kas attiecas arī uz mūsdienu un pēdējo 20 gadu tiesību telpu šajā nozarē.
Abas tiesību politikas - gan tiesību flozofjas, gan Kanoniskās tiesības, un post-sociālisma valstu stāvoklis pārveidošanas procesā uz demokrātisku sabiedrību un šķietami tālejošas reliģijas politikas šajās post-sociālisma valstīs, gan tās loma, gan ietekme regulatīvajā sistēmā tiek vērtēta kopīgi, un tiek piedāvāts aplūkot pēdējo Romas tiesību dzīvo atspulgu – Kanoniskās tiesības šo laikmetu transformācijas procesā.
Apskatot un izpētot pašu Kanonisko tiesību formu un saturu, to, kādus transformācijas procesus tā sevī ietver arī reliģijas un tiesību jomā, kā sader un darbojas līdzās tiesību vēstures piemineklim - Romiešu likumiem, un kā tas ietekmē mūsdienu tiesisko domu, tai pat laikā tiek atzīts, ka gadsimtiem ilgi apgūstot Romiešu tiesības to recepciju un pieredzi, tā ir viena no būtiskām tiesību un sabiedrības individualizācijas daļām, vēl jo vairāk, kad runa ir par joprojām aktuālās post-sociālisma valstu sabiedrisko kārtību un raksturu.
Tās ir tieši šīs Kanoniskās tiesības, kuras atklāj to pārpasaulīgo, garīgo tiesību vērtību, tiesību principu, tiesiskuma, kā arī starptautisko tiesību, gan valsts, gan privāto tiesību struktūru un interpolāru apvērsumu post-sociālisma tiesību politikas gaisotnē.
Saprotams, ka tā kā valsts politiskais režīms mainās kopā ar vispārējo tiesisko domu un uzskatiem, tiek izveidoti, izpētīti un meklēti jauni post-sociālistisko sabiedrību modeļi, kā arī to avoti, kurus bieži sauc par vēsturisko attīstības periodu un, ja tā, tad šī pētījuma mērķis un rezultāts arī cenšas noskaidrot post-sociālistisko valstu attiecības ar reliģiskajām organizācijām uz Kanonisko tiesību fundamentālās bāzes, kā vienu no pārmaiņu tiesību flozofskās vadīšanas dibinātājiem. Šajā situācijā darbs tiek virzīts un koncentrēts uz pētījumu klāstu, proti, kanonisko elementu rašanos un deviņdesmito gadu ietekmi uz ekonomiskajām, sociālajām un, protams, tiesiskajām reformām.


Mantojuma līgums kā pamats aicinājumam uz mantojumu

Dr.iur. Vladimirs Gavrilovs stud. Alina Trubihina stud. Julija Maksimenkova
/
4/2017
/
0 skatījumi

In the article the institution of the hereditary contract from the point of view of Russian and Latvian civil law is considered. A comparative analysis of the legal systems of the two countries in the field of hereditary legal relations is carried out. The formation of the institution of the hereditary contract is considered. The legal regulation of the institution of the hereditary contract in the Republic of Latvia is analyzed. The conclusions on the need to include this institution in Russian law are presented.


Mazo un vidējo uzņēmumu juridiskās un ekonomiskās problēmas inovācijas vidē

Marianna Drazanova, Karel Marek, Karel Marek
/
4/2017
/
0 skatījumi

The article focuses on the current strategic priorities of the implementation in the Czech Republic the concept of “Industry 4.0” as a response to the 4th industrial revolution and support to small and medium enterprises (SMEs), including innovative ones as the basis for the transformational processes at hand. The article points out the new approaches to solve the legal issues of SMEs in the innovation environment through the development of automated system of legal information (ASPI) and the Internet. The article underlines the necessity of establishing a system of standard contracts to address both the traditional legal issues as provided by law: contracts of purchase and sale, labor contracts, loan contracts, etc., and those not expressly named by law: leasing, franchising, outsourcing, etc., to implement the above strategic goals and to improve the validity of decisions.
The article stems from the phased implementation of International interdisciplinary science project “The factors to Improve competitiveness and managerial effectiveness for small and medium-sized enterprises (SMEs) in local and global environment”, № MGA 04-01 Institute of economic studies and analytics, STING Academy, Czech Republic.


Par terminoloģijas unifikācijas nepieciešamību Krievijā un ES privāto un publisko tiesību jomā

Dr.iur Aleksejs Anisimovs
/
4/2017
/
0 skatījumi

The article provides evidence of considerable terminology discrepancies between Russia and the EU on a number of issues of private and public law that interfere with the movement of capital and international cooperation on global problems of modern age. From this perspective, the author considers it necessary to form a common legal area across the EU and Russia; at that the legal proceedings and the relating terminology in the EU an Russian Federation do not have to be the same. The unification in question should be carried out taking into account the specifics of national legal systems while keeping intact statutory concepts that meet the imperatives of time.


SCE: starpvalstu tiesiskā forma kooperatīviem ES

Dr.iur. Valērijs Reingolds, Mg.iur. Vladimirs Dolotovs
/
4/2017
/
0 skatījumi

Regulas par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtiem pieņemšana kļuva par nākamo soli starpvalstu juridisko personu izplatīšanā un sekmēja kooperatīvu pārrobežas un starptautiskas darbības attīstību. Rakstā tiek izskatīti organizatoriskie un tiesiskie priekšnosacījumi Eiropas Kooperatīvu sabiedrību veidošanai. Konsekventi tiek izpētīti tiesiskās regulēšanas avoti un Eiropas Kooperatīvu sabiedrību dibināšanas veidi, tiek izskatītas problēmas vadības struktūras izvēlē. Eiropas kompāniju priekšrocības un trūkumi, kas nosaka to zemu tekošu pielietojumu, tiek analizēti detaļās. Tāpat autori nosaka potenciālos virzienus tiesiskām izmaiņās, kas nepieciešamas Eiropas Kooperatīvu sabiedrību attīstībai.


Servitūtu tiesiskais regulējums Latvijā un Uzbekistānā

Julija Legai
/
4/2017
/
0 skatījumi

Nowadays, the uses of land plots and other types of immovable property can give rise to a number of problems, which in some cases do not have a solution within one branch of legislation exclusively due to the specific character of the subject of regulation. Due to the inadequacy of the normative framework and the holds related to the current problems, the law enforcers resort to discretionary developed solutions to find a workaround from the situations created, which subsequently lead to civil disputes. All the above necessitates the research into the institute of servitude as an immediate element as regards the use of land plots and other types of immovable property in legislation of many countries. The study is aimed to look into the issues of legal and regulatory framework of servitudes as an institute; to carry out legal and comparative analysis on the above subject, as well as to come up with suggestions on improvement of the normative framework.