PAR ŽURNĀLU

Baltijas Juridiskais žurnāls.


Žurnāls reģistrēts 2002.gadā kā zinātniski-praktisks starptautisks juridisks žurnāls Latvijas Republikas uzņēmumu Reģistrā; reģistrācijas Nr. 000702731.
Izdevuma starptautiskais identifikācijas numurs (International Standart Serial Numbers) – ISSN 1691-0702.
Žurnāls iekļauts Krievijas zinātniskās citēšanas indeksa sistēmā (РИНЦ – 2014).
Žurnāls ir iekļauts starptautiskajā datu bāzē Ulrich's Periodicals Directory /ASV/ no 2017.gada.
Baltijas Juridiskais Žurnāls ir iekļauts "Index Copernicus" starptautiskajā datu bāzē.

Žurnāls tiek izdots vienu reizi ceturksnī.
Žurnāls ir Baltijas Starptautiskās akadēmijas oficiāls izdevums. Rīga, Latvijas Republika.
Baltijas Juridiskajā žurnālā tiek publicēti zinātnieku, praktizējošu juristu, advokātu, notāru, tiesībsargājošo iestāžu un tiesu darbinieku, pasniedzēju, aspirantu, doktorantu aktuāli zinātniski-praktiski un analītiski raksti; starptautisku zinātniski-praktisku konferenču, ko organizē Baltijas Starptautiskā akadēmija un Baltijas Juridiskais žurnāls, materiāli; zinātnisku darbu recenzijas u.c.
Rakstu publikācija ir krievu, latviešu vai angļu valodās; raksti atklātā piekļuvē tiek izvietoti žurnāla oficiālā mājas lapā: www.balticlawjournal.lv

Baltijas Juridiskā žurnāla redakcijas politika.

Baltijas Juridiskā žurnāla uzdevumus un nozīmi nosaka transformācijas un integrācijas procesi, kas notiek nacionālā, Eiropas un starptautiskā līmeņos sabiedrībā, tiesību jomā, tiesību pielietošanas praksē.
Žurnāla kvalitātes paaugstināšanas nolūkā 2013.gadā tika veikta žurnāla redakcijas politikas kardināla reforma:
tika iecelts jauns galvenais redaktors un atbildīgais sekretārs;
pilnībā tika atjaunots redakcijas kolēģijas sastāvs, kurā tagad ir, galvenokārt, Baltijas reģiona un ārvalstu zinātņu doktori un profesori;
tika izstrādāta precīza, konkrēta žurnāla transformācijas koncepcija;
tika izveidots pasākumu plāns žurnāla ieviešanā starptautiskās datu bāzēs;
tika izveidota žurnāla jauna mājas lapa, ar kuras palīdzību paralēli drukātam variantam iespējams maksimāli paplašināt lietotāju auditoriju.
Žurnāla darbība ir vērsta uz Baltijas reģiona un citu ārvalstu zinātnieku juristu un praktizējošu juristu sadarbības konsolidāciju ar mērķi:
tiesiskas informācijas apmaiņa;
tiesību zinātnes, likumdošanas un prakses attīstības problēmu analīze;
konceptuālu tiesisku mehānismu izstrāde problēmuzdevumu risināšanā;
starptautiskas sadarbības tradīciju attīstība un nostiprināšana izglītības un zinātnes jomā;
zinātniski-teorētisku zināšanu un prakses sadarbības nostiprināšana;
aktuālu, kvalitatīvu zinātniski-praktisku un analītisku rakstu savlaicīga virzība paplašinātā zinātniski-informatīvā telpā;
iedzīvotāju tiesiskās kultūras līmeņa paaugstināšana.
Žurnālā netiek konkretizēti sadaļu atsevišķi veidi, un tomēr prioritāras ir publikācijas privāttiesību, publisko tiesību un procesuālo tiesību jomā, ieskaitot rakstus starptautiskās privāttiesībās un publiskās tiesībās.
Tāpat žurnāla politika ir vērsta uz redakcijas kolēģijas starptautiskā sastāva paplašināšanu un reģionu autoru daudzveidību, palielinot rakstu kvantitāti angļu valodā.
Notiek aktīva sadarbība ar Baltijas reģiona un ārvalstu vairākām augstākajām mācību iestādēm.
 Baltijas Starptautiskās akadēmijas bakalaura, maģistrantūras, doktorantūras studiju programmu studenti un akadēmiskais personāls, kā arī citu augstskolu pārstāvji, praktizējoši juristi u.c.  aktīvi izmanto studiju darbā un praksē žurnālā publicētos rakstus un materiālus.

Zinātnisko publikāciju ētika.

Lai uzlabotu zinātniski-praktisku un analītisku rakstu kvalitāti, pilnveidotu žurnāla redakcijas, autoru un lasītāju savstarpēju sadarbību, žurnāla redakcijas politika tiek realizēta COPE Code of Conduct publikāciju izdevniecības satndartu ietvaros (apstiprināts zinātnisku publikāciju ētikas starptautiskā Komitejā – Committee of Publication Ethics), kā arī saistībā ar nostādnēm, kas pieņemtas 2010.gadā II Vispasaules konferencē par zinātnisku pētījumu apzinīguma  ievērošanu (Singapūra, 2010.gada 22.-24.jūlijs).
Žurnāla redakcija, vadoties pēc konkrētajām nostādnēm, ievēro zinātnisku rakstu publicēšanas ētiku, zinātnisku publikāciju autorības ētiku, zinātnisku publikāciju recenzēšanas un redaktēšanas ētiku.
Žurnāla galvenais redaktors un redakcijas kolēģijas locekļi veic līdzsvarotu, objektīvu un komunikablu redakcijas politiku, pamatojoties uz starptautiskām un nacionālām prasībām.
Visi raksti tiek recenzēti Redakcijas kolēģijā. Atkarībā no zinātnisko rakstu satura, izvirzītās problēmas un diskusijas rakstura, ir iespējami recenzēšanas četri līmeņi: main editor, open peer-review, single blind PR, double blind PR.
Redakcijai ir tiesības veikt teksta nelielu literāru redaktēšanu, kā arī nepieņemt publikācijai rakstus, kas neatbilst noteiktajām prasībām.
Autoru redzes viedoklis var nesakrist ar redakcijas kolēģijas redzes viedokli.
Autoriem nav tiesību piedāvāt iepriekš publicētus rakstus vai rakstus, kas iesniegti publicēšanai citos žurnālos.
Par informācijas faktu autentiskumu un plaģiātu ir atbildīgi autori.


Žurnāla izplatīšana. Abonēšana

Žurnāla obligātie eksemplāri tiek iesniegti Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Baltijas Starptautiskās akadēmijas un tās filiāļu bibliotēkā. Rakstu pilni teksti atrodas atklātā piekļuvē žurnāla mājas lapā: www.balticlawjournal.lv
Žurnāla galvenie lietotāji ir Latvijas un ārvalstu vairākas augstākās mācību iestādes, komercstruktūras, sabiedriskās organizācijas, publikāciju autori, akadēmiskais personāls, advokāti, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki u.c.
Žurnāla abonēšana notiek, iesniedzot attiecīgu pieteikumu žurnāla redakcijai. Žurnāls ir brīvā tirdzniecībā.

Recenzēšana.

Iesniegto publicēšanai rakstu recenziju veic redakcijas kolēģijas locekļi.
Atkarībā no zinātnisko rakstu satura, izvirzītās problēmas un diskusijas rakstura, ir iespējami recenzēšanas divi līmeņi: single blind PR, double blind PR.
Recenzents vērtē raksta aktualitāti, problēmas raksturu, jaunievedumu, raksta satura zinātniski-praktisku nozīmi; tiek vērtēta raksta noformēšanas atbilstība prasībām, kā arī raksta publikācijas mērķtiecība.
Ja ir atklāti trūkumi, raksts ar recenzenta piezīmēm tiek atgriezts autoram trūkumu novēršanai konkrētā laika periodā.
Raksti, kas neatbilst žurnāla profilam, zinātniskajam līmenim vai izvirzītajām prasībām teksta noformēšanā, netiek pieņemti publikācijai.
Recenzijas tiek glabātas žurnāla redakcijā 6 mēnešus no recenzenta parakstīšanas dienas.
Par informācijas faktu autentiskumu un plaģiātu ir atbildīgi autori.
Autoriem nav tiesību piedāvāt iepriekš publicētus rakstus vai rakstus, kas iesniegti publicēšanai citos žurnālos.
Autoru redzes viedoklis var nesakrist ar redakcijas kolēģijas redzes viedokli.
Honorārs par publikāciju netiek apmaksāts.
Autors bez atlīdzības nodrošina  žurnāla redkolēģijai tiesības: uz raksta reprodukciju, izplatīšanu un metadatu izmantošanu, to skaitā iekļaujot starptautiskās citēšanas datu bāzēs.