№4 (43) 2016

№4 (43) 2016

SATURS
Starptautiskās tiesības
ES tiesības
Saule Murat Īpašuma tiesību aizsardzība starptautiskajās tiesībās .................... 4
Giga Abuseridze Starptautiskā Tirdzniecība:
“Nacionālās Tiesības Starptautiskajās Tiesībās” .......................... 14
David Gaft Beļģija. Procesi, saistībā ar kuriem izveidojās
Eiropas terora centrs un „livanizācijas” tendences nākotnē ......... 20
Sandugash Starptautiski-tiesiski līdzekļi atmosfēras
Tussupbekova piesārņošanas aizsardzībā ........................................................... 32
Olga Byndiu Mantošanas tiesību daži aspekti .................................................. 42
Civiltiesības
Irina Cvetkova Vekseļa mūsdienu izmantošana civiltiesisku
darījumu veikšanā ........................................................................ 46
Jūlija Volodina Reklāmas tiesiskais regulējums radio-pārraides jomā ................. 52
Edvards Pilipsons Līgumiskās mantošanas priekšmeta un tā tiesiskā
regulējuma temporālas formēšanas problemātika ........................ 63
Jeļena Čurko Kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu par tās
klientiem un to darījumiem sniegšanas kārtība ............................ 74
Kaspars Šmits Ofertes un akcepta tiesiskais regulējums saistību tiesībās .......... 85
Liene Vītola Apbūves tiesība kā dalītā īpašuma problēmas risinājums ............ 93
Darba tiesības
Madlēna Svilāne Brīvprātības principa loma koplīgumu noslēgšanas procesā ...... 100

 

Šajā numurā publicēti raksti no starptautiskajām zinātniski praktiskajām konferencēm
«Sabiedrība. Cilvēks. Drošība - 2016» un „Zinātne. Tiesības. Stabilitāte – 2016”.
Organizators: Baltijas Starptautiskā akademija


01.07.2017