№2/3 (41–42) 2016

№2/3 (41–42) 2016

SATURS
Starptautiskās tiesības
ES tiesības
Diāna Liepa Stingrāki noteikumi Eiropas Savienībā cīņā pret naudas
atmazgāšanu un terorisma fi nansēšanu ......................................... 4
Aļesja Gorelko Par juridisko jēdzienu «atlases sasniegumi» pēc Eirāzijas
Ekonomikas savienības dažu valstu likumdošanas:
iezīmes, problēmas, risinājumi ..................................................... 13
Valērijs Reingolds Eiropas privātā uzņēmuma tiesiskās regulēšanas īpatnības ........ 23
Vladimirs Dolotovs
Igors Oniščuk Juridiskās pārraudzības zinātniska pieeja Ukrainā ....................... 37
Civiltiesības
Vladimirs Jeltiševs Bezpilota lidaparātu tiesību praktiskā piemērošana Latvijā ......... 45
Aleksandrs Baikovs Civiltiesiskā atbildība un ar to saistītās kategorijas
Diana Platonova saistību nodrošināšanas kontekstā .............................................. 53
Maija Petruse Informētā piekrišana: tās spēks un pacienta griba ....................... 76
Mihails Gončarovs Dzīvokļu īpašnieku biedrības Juridiskais status ........................... 86
Ramona Aleksejeva Aizgādības tiesības un to ierobežošana ....................................... 94
Marija Daņiļeviča Pārvaldnieku pienākumu apjoma noteikšanas problēmas
fi nanšu konfl iktu ar dzīvojamo māju īpašniekiem
rašanās gadījumos ..................................................................... 100
Komerctiesības
Osvalds Tocs Komercdarījuma termiņa pagarinājuma mērķis ......................... 108
 


08.03.2017