№ 3 (46) 2017

№ 3 (46) 2017

Civiltiesības
Līga Jankēvica
Zaudējumu veidi civiltiesībās un to noteikšanas problemātika.
4
Kristīne Leoke
Parādu ārpustiesas atgūšanas tiesiskā regulējuma problemātika
12
Ina Saulīte Rita Brīvkalne
Par īpašuma ieguvēja pienākumu veikt norēķinus ar mājas pārvaldnieku no dienas, kad likumīgā spēkā stājies lēmums par izsoles akta apstiprināšanu
23
Maija Raģe
Fizisko personu datu aizsardzība
30
Žanna Daņilova
Līgumsoda un nokavējuma procentu piemērošana par saistību neizpildi īstā termiņā
38
Alīna Kopitova
Nepilngadīgo vecāku tiesības
45
Jekaterina Balode
Nekustamā īpašuma hipotekārā kredīta sadale laulības šķiršanas procesā
52
Darba tiesības
Kristīne Rātfeldere-Belopoļska
Summētā un maiņu darba laika nepilnības Latvijas tiesiskajā regulējumā
56
Civilprocess
Līga Ķigule
Galvinieks fziskās personas maksātnespējas procesā .
61
Kriminālizpildes tiesības
Jūlija Žirkova Juris Molčanovs
Latvijas un Igaunijas probācijas dienestu funkciju tiesiskais regulējums
69
Kanoniskās tiesības
Kristaps Zariņš
Kanonisko tiesību pārskats post-sociālisma valstu telpā 1. Daļa
76
Tiesību teorija
Deniss Irošnikovs
Drošība kā juridiska kategorija: pie problēmas formulējumam
85

20.02.2018