Faktora donatio tiesiskā problemātika līgumiskajā mantošana

Mg.iur., doktorants Rīgas Stradiņa Universitāte Edvards Pilipsons
/
3/2018
/
491 skatījumi

Pamatnoteikums, kas veido līgumiskās mantošanas institucionālo sistēmu, juridiskajā zinātnē saucama ar terminu ”mantojuma īpašuma provizoriskā iegāde”. Savukārt persona, atkarībā no zināma nosacījuma, ir ieguvusi singulāra mantinieka tiesisko statusu. Faktoru, kas izmantoja šo konstrukciju, saņēma formulu donatio mortis causa. Šobrīd formula donatio mortis causa mantojuma un saistību tiesībās izmantojama par pamatu dāvinājuma līguma pārējai mantojuma līgumam. Līdz ar to par šī raksta mērķi ir noteikts identificēt būtiskos nosacījumus, kas veicina minēto pārejas procesu saskaņā ar tiesībām.


Konfliktu risināšanas īpatnības tiesiskajā uzvedībā: etniskie aspekti

Dr. sc. soc. Vladislavs Volkovs
/
3/2018
/
445 skatījumi

Raksta mērķis ir parādīt un izanalizēt multietniskās sabiedrības iedzīvotāju attieksmi risināt strīdus un konfliktus Latvijas tiesu sistēmā. Šis mērķis tiek atklāts etnisko atšķirību analīzē:
1. ietekmē cilvēku priekšstatos par tiesu sistēmu Latvijā, ko īsteno to taisnīgās tiesas principu īstenošanā;
2. tiesu sistēmas novērtēšanas nozīmē konfliktu atrisināšanā, kuri nav tieši saistīti ar šo konfliktu pušu etnokultūras identitāti;
3. tiesu sistēmas novērtēšanas nozīmē konfliktu atrisināšanā, kuri saistīti ar šo konfliktu pušu etnokultūras identitātes publiskajām izpausmēm.
Kā raksta empīrisko bāzi, autors ir izmantojis socioloģisko pētījumu datus, ko viņš veica Daugavpilī 2014. gadā.


No redaktora

Dr.iur. Valērijs Reingolds
/
3/2018
/
435 skatījumi


Darījumu apstrīdēšana maksātnespējas procesā

mg.iur., Elga Uzare, mg.iur., Edgars Golts
/
2/2018
/
470 skatījumi

Darbā tiek apskatītas dažas problēmas darījumu apstrīdēšanā maksātnespējas tiesībās Latvijā, kas saistītas ar darījumu apstrīdēšanu maksātnespējas procesa ietvaros, kā arī apskatīta darījumu apstrīdēšanas būtību civiltiesībās.
Šī darba mērķis ir, pamatojoties uz tiesību teoriju, tiesību normām un tiesu praksi, pētīt darījumu apstrīdēšanu maksātnespējas procesā, analizēt problēmas, kas saistītas ar darījumu apstrīdēšanu praksē un piedāvāt iespējamos risinājumus to novēršanai.
Pētījuma rezultātā autori secināja, ka Maksātnespējas likuma 17. nodaļas piemērošana praksē atrodas nepārtrauktā korelācijā ar vispārējām un speciālām tiesību normām, kā arī dažādām atšķirīgām dzīves situācijām un tiesu praksi šo normu piemērošanā.


Daži galvojuma piemērošanas aspekti

Maģistrants, Aleksandrs Čičerins
/
2/2018
/
500 skatījumi

Galvojums ir viens no saistību pastiprināšanas līdzekļiem, kura regulējums Latvijas tiesību aktos ir diezgan lakonisks un neaptver visus apstākļus. Tiesību zinātnieku diskusijās pēdējo gadu laikā periodiski pievērsta uzmanība galvojuma problēmjautājumiem Latvijā. Viens no galvojuma problemātiskajiem aspektiem ir tiesvedības dalībnieki ar galvojumu pastiprināta parāda piedziņas procesā. Otrā problēma ir galvojuma regulējuma Latvijas civiltiesībās atšķirība no starptautiski pieņemtās komercprakses. Trešais jautājumu loks saistīts ar galvojuma juridisko spēku maksātnespējas procesa rezultātā. Galvojuma efektīvākai piemērošanai saimnieciskajā darbībā Latvijā iespējamas izmaiņas tiesību aktos vai to interpretācijā.