Līgums kā darījums Igaunijas Republikas likumdošanā

Dr.Sc. Juzefs Livšics, Ph.D., Tatjana Kalin
/
2/2014
/
2347 skatījumi

Anotācija. Rakstā tiek apskatīti līguma kā darījuma aspekti, kā arī līguma un saistību savstarpējo attiecību jautājumi. Tiek izskatīti daži termini, kurus ir pieņemts pielietot, slēdzot līgumus. Tāpat, tiek dots priekšlīguma raksturojums un tā īpatnības, kas ietekmē pamatlīguma slēgšanu. Savu viedokli autori izsaka, pamatojoties uz Igaunijas likumdošanu un tiesību piemērošanas praksi Igaunijā.

Atslēgas vārdi: līgums, darījums, līdzēji, saistība, priekšlīgums.


Rīkojumu procedūras – civilprocesa modernizācijas instruments ES

Mg. iur. Daiga Pirogova
/
2/2014
/
2367 skatījumi

Anotācija. Autore ir veikusi pētījumu par rīkojuma procedūrām kā civilprocesa vienkāršošanas un modernizācijas instrumentu ES. Publikācijā tiek piedāvāts īss apskats par nepieciešamību izveidot vienotas Eiropas līmeņa procedūras, un, kā šādu procedūru ieviešana nodrošina ES vienotā iekšējā tirgus attīstību un nodrošina vienotas Eiropas drošības, brīvības un tiesiskuma telpas izveidi. Publikācijā tiek apskatītas arī trīs jau ieviesto rīkojuma procedūru regulu darbība (Eiropas izpildes rīkojums, Eiropas maksājuma rīkojums, maza apmēra prasību procedūra), kā arī viena no tuvākajā laikā ieviešanai plānotajām regulām – Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums. Pētījuma rezultātā tiek secināts, ka tieši rīkojuma procedūras pašlaik ir viens no efektīvākajiem vienotu civilprocesa procedūru ieviešanas instrumentiem ES.

Atslēgas vārdi: pārrobežu civilprocess, pārrobežu piedziņa, Eiropas izpildes rīkojums, Еiropas maksājuma rīkojuma procedūra, maza apmēra prasības, Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums.


Cenu politikas ierobežojumi publiskos iepirkumos

Mg.iur., Mg.oec. Līga Velve, Mg.iur., Tiesu eksperts Aigars Evardsons
/
2/2014
/
2628 skatījumi

Anotācija. Cena pēc būtības ir elements, kas nosaka uzņēmuma konkurētspēju ne tikai tirgū, bet arī publiskā iepirkumā, jo iepirkuma procedūras būtībā tiek organizētas pēc sacīkstes principa, to realizējot piedāvājumu iesniegšanas brīdī un sacenšoties ar saimniecisko izdevīgumu pasūtītājam vai zemāko cenu. Līdz ar to tieši cenu politika publiskā iepirkumā nosaka uzņēmuma iespējas iegūt līguma slēgšanas tiesības, un tieši cenu politika publiskā iepirkumā ir pēdējā laikā aktuāls temats, tā kā nereti konkurentu piedāvātās līgumcenas pēc uzņēmēju domām ir nepamatoti lētas, ko apliecina biežās sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk-IUB). Tomēr, ir jāvērtē katrā konkrētā gadījumā, vai piedāvātā līgumcena tiešām ir nepamatoti lēta, vai arī piegādātājs rīkojas atbilstoši savai ierastajai komercpraksei? Tātad, svarīgi ir identificēt, vai un kādi ierobežojumi cenu noteikšanas politikā pastāv publiskā iepirkumā.

Atslēgas vārdi: cenu politika, publiskais iepirkums, nepamatoti lēta cena, konkurences tiesības.


Kapitālsabiedrības valdes locekļa nodarbinātības tiesiskie aspekti

Mg.iur. Sergejs Aleksejevs
/
2/2014
/
2301 skatījumi

Anotācija. Rakstā tiek apskatīts valdes locekļa statuss un ar valdes locekli slēdzamo līgumu veidi, proti: pilnvarojuma līgums, uzņēmuma līgums, darba līgums. Profesija – kapitālsabiedrības valdes loceklis ir definēta kā patstāvīga profesija Profesiju klasifikatorā. Papildus tam, rakstā tiek apskatītas pazīmes, pēc kurām valdes locekļa statuss atbilst darbinieka statusam atbilstoši likumu «Par valsts sociālo apdrošināšanu» un «Par iedzīvotāju ienākumu nodokli» normām. Autora izdarītos secinājumus apstiprina arī rakstā analizētā tiesu prakse.

Atslēgas vārdi: Valdes locekļa status, Profesiju Klasifikators, darbinieks, pilnvarojuma līgums, uzņēmuma līgums, darba līgums, nodokļu likumdošanas īpatnības.


Pārvaldīšanas līgumu tiesiskās regulēšanas problēmas

Mg.iur. Gaļina Oļa
/
2/2014
/
1818 skatījumi

Anotācija. Raksts ir veltīts dzīvokļu tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu un piemērošanas prakses analīzei. Rakstā analizētas normas, kas regulē līgumiskās attiecības dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā un norēķinu kārtību par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu. Sevišķā uzmanība veltīta tiesisko normu savstarpējai mijiedarbībai. Analizējot procesu, autore atzīmēja tā pozitīvos un negatīvos aspektus, iezīmēja aktuālākās problēmas, kas rodas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā un pārvaldīšanā. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, ir sniegti priekšlikumi nacionālās likumdošanas pilnveidošanai.

Atslēgas vārdi: pārvaldīšana, līgums, pakalpojumi, tiesiskās normas, Civillikums, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.


Kreditora tiesiskā statusa analīze
ārējās kontroles procedūras īstenošanā tiesiskās aizsardzības procesā

Mg.iur. Ilze Kaparšmite
/
1/2014
/
2339 skatījumi

Anotācija. Kopš 2008.gada, kad 1.janvārī spēkā stājās pirmais Maksātnespējas likums, piedāvājot jaunu tiesisko risinājumu – parādnieka tiesisko aizsardzību, līdz šim brīdim, kad darbojas jau otrais Maksātnespējas likums, Latvijā ierosinātas 505 tiesiskās aizsardzības procesa lietas, no kurām 149 gadījumos pasludināta tiesiskās aizsardzības procesa procedūra, bet 389 gadījumos tiesiskās aizsardzības process izbeigts. Pieaugot tiesiskās aizsardzības procesa lietu skaitam, aktualizējas arī šī tiesiskā risinājuma problemātika. Pēdējā laikā īpaši tiek spriests par nepilnībām Maksātnespējas likumā, kuras iespējams viegli izmantot negodprātīgiem nolūkiem, apejot kreditoru intereses. Maksātnespējas likuma konceptuālas nepilnības tiesiskās aizsardzības regulējumā ir acīmredzamas. Ierobežotās kreditoru tiesības tiesiskajā aizsardzībā un vienlaikus plašās administratoru pilnvaras ir aktuāls tiesiskās aizsardzības problēmjautājums. Latvijas juridiskajā literatūrā trūkst speciālu pētījumu par tiesiskās aizsardzības procesu, tā iekšējo un ārējo kontroli, lietu izskatīšanas problemātiku. Latvijas tiesību zinātņu speciālistu darbos tiesiskā aizsardzība aplūkota virspusēji, tomēr atsevišķām izstrādēm ir metodoloģiska nozīme šo jautājumu izprašanā. Šī raksta mērķis ir noskaidrot kreditora jēdzienu un lomu tiesiskās aizsardzības procesā, kreditoru grupas, ārējās kontroles problemātiku, aplūkot un izprast kreditora tiesisko statusu tiesiskās aizsardzības procesā.

Atslēgas vārdi: Tiesiskā aizsardzība, kreditors, nodrošinājums, nodokļu administrācija.


Aizdomās turētā un apsūdzētā tiesības uz aizstāvēšanu, piedaloties viņa paša izvēlētajam aizstāvim Somijas Augstākās tiesas praksē

Mg.iur. Vladimirs Žilkins
/
1/2014
/
3591 skatījumi

Anotācija. Kriminālnozieguma izdarīšanā aizdomās turētā un apsūdzētā tiesības uz aizstāvību ir noteikusi Eiropas Padome, ANO Ģenerālā asambleja un Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Šī tiesība ir viena no konstitucionālā pamata garantijām, kuras primārais mērķis ir nodrošināt cilvēktiesību aizstāvību kriminālprocesā. Rakstā tiek apskatīta starptautisko tiesību normu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu ietekme uz Somijas Augstākās tiesas lēmumiem, izskatot pieteikumus par iepriekš pieņemto un spēkā stājušos spriedumu atcelšanu.

Atslēgas vārdi: Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, starptautiskās tiesības, nacionālas tiesības, aizdomās turētā tiesības uz aizstāvēšanu, taisnīgs tiesas process, Somijas Augstākās tiesas lēmumi.


Tiesneša diskrecionārā vara civilprocesā

PhD Jarosław Szczechowicz
/
1/2014
/
3110 skatījumi

Anotācija. Rakstā tiek apspriestas tiesneša diskrecionārās varas pilnvaru sistēmas problēmas, veicot tiesas izmeklēšanu. Šis jautājums ir sistemātiskas un padziļinātas izpētes tendence, kas saistīts ar Polijas civilprocesa pārveidošanu. Pēc grozījumu iestrādāšanas procesuālās likumdošanas normās 2012.gadā, stingra preklūzijas sistēma, kuras mērķis bija veicināt pierādījumu koncentrēšanu, tika aizstāta ar tiesneša diskrecionārās varas pilnvarojumu.

Atslēgas vārdi: pierādīšanas preklūzijas princips, tiesneša diskrecionārās varas princips, iegūti ar nokavēšanos lietišķi pierādījumi vai apgalvojumi, pierādījuma pieļaujamība.


Finanšu rakstura sankciju pieņemšana izpildījumam Eiropas Savienības robežās Polijas praksē

Ph.D. Krystyna Szczechowicz
/
1/2014
/
2151 skatījumi

Anotācija. Raksta autore apskata jautājumus, kuri ir saistīti ar Eiropas Padomes Pamatlēmuma 2005/214/TI 24.02.2005. ieviešanu Polijas tiesību sistēmā par finansiālu sankciju savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu. Pamatlēmumā paredzētais regulējums dod iespēju izpildīt citās Eiropas Savienības valstīs pieņemtos lēmumus, kuri ir saistīti ar finanšu rakstura sodiem. Bez šaubām, pieņemtais Pamatlēmums dod reālu iespēju izpildīt tiesu nolēmumus bez liekām formalitātēm. Tas, ka pamatā ir attiecīgo valsts orgānu tiešais savstarpējais kontakts, pieņemot spriedumu un to izpildot, padara šo instrumentu par ļoti efektīvu līdzekli tiesu nolēmumu piespiedu izpildē.

Atslēgas vārdi: Pamatlēmums, finanšu sankcijas, naudas sods, tiesu nolēmumu atzīšana, procesuālie izdevumi.