Informācija, kas skar apkārtējo dabas vidi Ukrainā: tiesības, pienākumi un atbildiība

Mg.iur. Anastasija Matvejčuk
/
3/2014
/
2453 skatījumi

Rakstā analizēts personas nemantisko tiesību uz informāciju par apkārtējo dabas vidi normatīvi-tiesiskā nodrošinājuma stāvoklis, izcelti normatīvā regulējuma robi un piedāvāti daži to novēršanas līdzekļi. Tiek izskatīta pētāmo subjektīvo tiesību attiecība ar tiesībām uz labvēlīgu apkārtējo vidi. Tiek norādītas pētāmās personisko nemantisko tiesību ierobežošanas iespējas, tajā skaitā tiek analizēta iespēja izmantot šim mērķim valsts noslēpuma institūtu.
Rakstā ir parādīts arī praktisks kaitējums, kuru rada terminoloģiskā daudzveidība un Ukrainā spēkā esošo normatīvo aktu atšķirīgas interpretācijas iespējamība. Apskatīti atbildības aspekti par pētāmo subjektīvo tiesību pārkāpumiem, kā arī atsevišķi jautājumi par atbildības neefektivitāti.

Atslēgas vārdi: ekoloģiskā informācija, informācija par apkārtējas vides stāvokli, Orhūsas konvencija, valsts noslēpums, iedzīvotāju informētība, apkartēja dabas vide.


Komercnoslēpuma aizsardzības tiesiskā mehānisma funkcionēšanas problemātika uzņēmumā.

Dr.iur. Aleksandrs Baikovs
/
3/2014
/
4022 skatījumi

Rakstā izskatīti organizatoriskie, administratīvie (vadības), komercnoslēpuma saglabāšanas nodrošināšanas juridiskie paņēmieni. Konsekventi tiek analizēti priekšnosacījumi komercinformācijas konfidencialitātes saglabāšanas nodrošināšanai, komercnoslēpumu saturošu ziņu izdalīšanas metodika, informācijas aizsardzības pasākumi un tiek sniegts novērtējums par pārvaldes informācijas konkurences cīņu informācijas piekļuves atļaušanas sistēmai. Plaši tiek pētīti vienošanās par konfidencialitāti veidi un juridiskā daba, dažu vienošanos saturs, aizsardzības veidi no komercnoslēpuma izpaušanas, starp kuriem galveno vietu ieņem piemērojamās sankcijas pret likumpārkāpējiem, kā arī būtiskākie komercnoslēpuma aizsardzības jautājumi pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar darba ņēmēju.

Atslēgas vārdi: informācija, slēgta informācija, komercnoslēpums, valsts noslēpums, informācijas saraksts, kas attiecas uz komercnoslēpumu, konfidencialitātes režīms, konfidenciālu attiecību formas, komercnoslēpuma režīms, komercnoslēpumu aizsardzības mehānisms.


Īpašuma tiesību aizsardzība Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Dr.iur. Valērijs Reingolds
/
3/2014
/
3827 skatījumi

Rakstā ir apskatīta Eiropas Cilvēktiesību tiesas, kā virs nacionālā tiesu orgāna, loma fizisko un juridisko personu īpašuma tiesību aizsardzībā attiecībā uz personām, kuru domicils atrodas to Eiropas Padomes dalībvalstu teritorijā, kuras ir ratificējušas 1950.gada Konvenciju par cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību un Konvencijas papildināšanai pieņemto Protokolu Nr.1.

Tāpat rakstā ir akcentētas Eiropas Cilvēktiesību tiesas formulētās pamattēzes mantisko tiesību aizsardzības un tiesību uz taisnīgo tiesu jomā. Tiek analizētas dažu kategoriju lietas īpašuma tiesību aizsardzības jomā.

Atslēgas vārdi: īpašuma tiesības, mantisko tiesību aizsardzība, Eiropas Cilvēktiesību tiesa.


Autortiesību objektu ciparu formātā tiesības īpašnieku un lietotāju interešu līdzsvarā

Mg.iur. Marks Stroževs
/
3/2014
/
2274 skatījumi

Raksts ir veltīts šādiem darbiem ciparu formātā autortiesību īpašnieku un lietotāju interešu līdzsvara jautājumiem - šķēršļi šāda līdzsvara veidošanā, sākotnējā līdzsvara nodibināšana, pašreizējā līdzsvara uzturēšana, nelīdzsvarotības novēršana un traucēta līdzsvara atjaunošana. Pamatojoties uz situācijas analīzi ciparu tiesību jomā, tiek pētīti darbu ciparu formātā tiesiskā regulējuma veidošanas posmi un problēmas. Raksta mērķis ir analizēt pieejas, kurās tiek formulēts autortiesību objektu ciparu formātā īpašnieku un lietotāju interešu līdzsvars.

Atslēgas vārdi: autortiesības, darbi ciparu formātā, tiesību īpašnieku un lietotāju interešu līdzsvars, interešu līdzsvara koncepcijas.


Videoieraksta izmantošana noziegumu izmeklēšanā

Dr.iur. Marina Sumbarova
/
3/2014
/
2282 skatījumi

Raksta mērķis ir izskatīt galvenos nolikumus par skaņu ieraksta un attēla ieraksta (videoieraksta) izmantošanu noziegumu izmeklēšanā, tā izmantošanu dažādu procesuālo darbību veikšanā.

Šā pētījuma rakstīšanas gaitā ir izskatīti teorētiskie un praktiskie jautājumi, saistīti ar videoieraksta izmantošanu, procesuālie, organizatoriskie, taktiskie videoieraksta izmantošanas raksturojumi dažādu izmeklēšanas darbību veikšanā.

Kriminālprocesa likuma pilnveidošana Latvijā ir cieši saistīta ar personas tiesību garantiju ievērošanu kriminālprocesā noziegumu izmeklēšanas laikā.

Atslēgas vārdi: kriminālprocess, Kriminālprocesa likums, audioieraksts, attēla ieraksts, videoieraksts, izmeklēšanas darbības, kriminālistika.


Tiesība uz tulka bezmaksas palīdzību (Somijas piemērs)

Mg.iur. Vladimirs Žilkins
/
3/2014
/
2766 skatījumi

Anotācija. Rakstā tiek apskatīti tiesiskie, teorētiskie un praktiskie jautājumi par pilnvarota tulka piedalīšanos krimināltiesiskā tiesvedībā. Pamatojoties uz nacionālo un starptautisko normatīvo avotu analīzi, izpētīti tulka personas rīcībspējas un tiesībspējas jautājumi, prasības tulka kompetences līmenim, kā arī tulka loma apsūdzētā tiesībās uz taisnīgu tiesu ievērošanā un realizācijā. Tulkam ir svarīga nozīme personas, kura nepārvalda kriminālās tiesvedības valodu, tiesību un brīvību ievērošanas procesā.
Raksts veltīts starptautisko normu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu ietekmei uz aizdomās turētā un apsūdzētā, kas nepārvalda tiesvedības valodu, tiesību aizsardzības juridiskā mehānisma pārveidošanu un ar to saistītājiem problēmjautājumiem, kā arī tulka lomu šajos procesos.

Atslēgas vārdi: starptautiskās tiesības, tiesības uz taisnīgu tiesu, autorizēts tulks, tiesvedības valoda, bezmaksas tulka izmantošanas tiesības.


Korporatīvo tiesisko attiecību jēdziens, juridiskais raksturs un īpatnības

Dr.iur. Aleksandrs Baikovs
/
2/2014
/
2084 skatījumi

Anotācija. Ar terminu «korporatīvās tiesiskās attiecības» visbiežāk tiek apzīmētas attiecības, kas veidojas starp komercsabiedrībām, korporāciju un tās dalībniekiem. Taču jēdzieniskā nozīme šim terminam ir daudz plašāka. Tomēr pat tik šaurā interpretācijā tā izpratnei ir diskutabls raksturs. Korporatīvo attiecību loma un nozīme visās mūsdienu sabiedriskās dzīves jomās, kas realitātē parādīta daudzveidīgā integrētu uzņēmumu struktūru veidā un, jo īpaši, sociāli ekonomiskajā jomā, kur šī daudzveidīgā korporatīvā parādība kalpo kā viena no attīstības tendencēm, ir nenovērtējama. Zinātniskajā literatūrā autori pēta atsevišķus jautājumus, nevis veic plašu teorētisko apkopojumu. Tā kā nepastāv vienota korporatīvo attiecību tiesiskā regulējuma, daudzi konceptuāla rakstura jautājumi ir strīdīgi. Līdz ar to nepastāv šaubas par to, ka, izstrādājot adekvātu korporatīvo attiecību būtības tiesisko mehānismu, kas iekļauj globalizācijas tendences, ir viena no sarežģītākajām un sociālajām problēmām juridiskajā zinātnē un praksē. Darba novitāte izpaužas faktā, ka šķietama integritāte un vienkāršība, korporatīvo attiecību regulēšanas normatīvi tiesiskā prakse, vienota izpratne par korporatīvajām attiecībām, ņemot vērā, ka pilnībā nav izstrādāta teorija par korporatīvo attiecību un korporatīvo tiesisko attiecību koncepciju un pamatiezīmēm, rašanās pamatojums vienai vai cita veida organizatoriski – tiesiskai formai un noteicošais juridiskās izmeklēšanas veids vēl nav sasniegts. Korporatīvo tiesisko attiecību būtības izpausmes ir daudzveidīgas. Pirmkārt, tās izpaužas korporatīvā īpašuma attiecību regulējuma īpatnībās. Stājoties korporatīvās tiesiskās attiecībās, katrs īpašnieks apzināti samazina savu varu pār noteiktu īpašumu, un šiem ierobežojumiem ir savstarpējs raksturs. Blakus «tradicionāliem» attiecību regulēšanas veidiem (koordinācija un subordinācija) vispārējā organizācijas teorijā tiek izdalīts korporatīvām tiesiskām attiecībām ļoti raksturīgs trešais tips – reordinācija (atgriezeniskā noregulēšana). Bez tam, korporatīvās tiesiskās attiecības, kas sākotnēji satur uzticības elementu, pēc būtības ir kompleksas, kur līdzpiesavināšanās sasaucas ar partnerību. Šī darba mērķis ir piedāvāt vienotu korporatīvo attiecību koncepciju, analizēt korporatīvo attiecību pamatformas, kuras sistēmā vadošās ir: korporatīvo īpašumtiesību attiecības un korporatīvo attiecību vadība, vispusīgi izskatīt juridisko dabu un dot tipoloģisku raksturojumu korporatīvajām tiesiskajām attiecībām, kas paredz šādu uzdevumu risinājumu: (1) formulēt jēdzienu korporatīvās attiecības un noteikt to konstitutīvas pazīmes, (2) noteikt korporatīvo attiecību veidus un to īpatnības, (3) atklāt korporatīvo attiecību būtību, (4) apskatīt korporatīvo attiecību pušu tiesiskā statusa īpatnības, īpašu uzmanību veltot uzņēmuma juridiskā statusa un korporatīvo attiecību pušu juridiskā statusa analīzei, (5) atklāt interešu vienotības un uzņēmuma gribas veidošanās mehānismu, (6) noteikt korporatīvo tiesisko attiecību vietu civiltiesisko attiecību sistēmā. Subjektiem piederošā īpašuma apvienošanas un darbības formu dažādība nosaka dažādu korporatīvo attiecību un, attiecīgi, tiesisko attiecību organizatorisko formu rašanos. Korporatīvo attiecību organizatoriskā forma atspoguļo apvienotā īpašuma piesavināšanās, valdījuma un lietošanas apjomu sadales starp īpašniekiem īpatnības, un ir viņu uzvedības gribas modelis, kas nodrošina tās realizāciju. Atkarībā no piesavināšanās apjomiem var nosaukt vismaz četras šādas organizatoriskās formas: (1) korporatīvās tiesiskas attiecības, kur nerodas vienots dalībnieku kopīpašums; (2) korporatīvās tiesiskas attiecības var izpausties kā korporatīvā īpašuma attiecības, kuru pati vienkāršākā forma ir daļu īpašums. Ar mantiskiem ieguldījumiem dalībnieki izveido nošķirtu, kopēju īpašumu; (3) sabiedrības tiesiskas attiecības (CL 2241. – 2280. pants); (4) korporatīvās tiesiskas attiecības, kas saistītas ne tikai ar kopēja īpašuma izveidi un dalībnieku darbības apvienošanu, bet arī īpašas korporatīvās vienotības formas – korporācijas izveidošanu. Korporatīvo tiesisko attiecību vietu nosaka korporatīvo attiecību, kā viena no civiltiesību priekšmeta elementiem, vieta. Civiltiesisko attiecību klasifikācija ir viens no civiltiesību diskusiju jautājumiem. Bieži starp tām tiek izceltas tikai lietu un saistību tiesiskās attiecības. Bet korporatīvās tiesiskās attiecības nevar attiecināt ne uz vienām, ne otrām, kaut vai tāpēc, ka dalībnieki (akcionāri) ir apveltīti ar korporatīvām tiesībām – tiesībām uz piedalīšanos sapulcē, likvidācijas kvotas saņemšanu, informācijas par sabiedrības darbību saņemšanu u.c.

Atslēgas vārdi: korporācija, korporatīvās attiecības, korporatīvās tiesiskās attiecības, reordinācija (atgriezeniskā noregulēšana), korporatīvo attiecību organizatoriskā forma, korporatīvās tiesības.


Noteikumi, normas un tiesību piemērošana Pasaules Tirdzniecības organizācijā

Mg.iur. Giga Abuseridze
/
2/2014
/
2053 skatījumi

Anotācija. Globalizācija rada pieprasījumu pēc starptautisku noteikumu pieņemšanas, un Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO) joprojām ir forums, lai radītu saistošus un izpildāmus starptautiskās tirdzniecības noteikumus. Tāpēc PTO ir nepieciešama efektīva lēmumu pieņemšanas sistēma, kas spēj noregulēt atšķirīgas intereses. Kaut arī zinātnieki, politiķi un aktīvisti jau sen diskutē par tirdzniecības līgumu un tirdzniecības normu savstarpējām attiecībām, mums, patiesībā, vēl ir diezgan maz zināms par šīm attiecībām. Un šajā jomā mana zinātniskā darba mērķis ir sniegt sabiedrībai plašāku ieskatu par attiecībām starp tirdzniecības līgumu, tirdzniecības konvenciju un starptautiskās tirdzniecības (PTO) noteikumiem.

Atslēgas vārdi: starptautiskā tirdzniecība, starptautiskās tiesības, Vispārējā vienošanās tarifiem un tirdzniecībai, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Pasaules Tirdzniecības organizācija.


Dzīvokļu īpašnieku kopības juridiskais status

Mg.iur. Mihails Gončarovs
/
2/2014
/
2290 skatījumi

Anotācija. Pētījumā tika izskatīts dzīvokļu īpašnieku kopības juridiskais statuss. Izskatīta dzīvokļu īpašnieku kopības definīcija un būtība. Pētījumā tika doti autora jēdzieni tādām definīcijām kā dzīvokļu īpašnieku kopība, dzīvokļu īpašnieku kopējā sapulce, līgums starp dzīvokļu īpašniekiem par kopējā īpašuma pārvaldīšanu. Izskatīta dzīvokļu īpašnieku kategorija, kas vēl nav izveidojusi dzīvokļu īpašnieku kopību. Kā arī tika izskatīts personu statuss, kas vēl nav privatizējuši savus dzīvokļus.

Atslēgvārdi: dzīvokļu īpašnieki, dzīvokļu īpašnieku kopība, dzīvokļu īpašnieku kopējā sapulce, līgums starp dzīvokļu īpašniekiem, īpašuma pārvaldīšana, privatizācija.


Tiesu iestādes kā finanšu drošības administratīvi tiesiskās nodrošināšanas subjekti Ukrainā

Juridisko zinātņu kandidāte Jeļena Kostjučenko
/
2/2014
/
1996 skatījumi

Anotācija. Rakstā ir izskatīta Ukrainas tiesu sistēma un tās iespējas nodrošināt subjektu tiesību un likumīgo finanšu interešu aizsardzību finanšu drošības jomā. Pamatojoties uz veikto analīzi, tiek piedāvātas iespējas tiesu sistēmas pilnveidošanai finanšu drošības jautājumos. Atsevišķi tiek izskatīti tiesu un tiesnešu specializācija finanšu drošības nodrošināšanas jautājumos valstī.

Atslēgas vārdi: finanšu drošība, tiesa, tiesību un likumīgo finanšu interešu aizsardzība.