Juvenālā justīcija bērnu tiesību starptautiski tiesiskajā aizsardzībā

Juridisko zinātņu kandidāte Žanel Sajlibajieva
/
4/2014
/
2643 skatījumi

Anotācija. Ārzemju valstīs aizvien vairāk izplatīta kļūst tāda nepilngadīgajiem paredzēta tiesīguma forma, kā juvenālā justīcija. Saskaņā ar tās pamatprincipiem, valsts uzņemas aizgādņa vai atbildīgas personas lomu par nepilngadīgajiem, aizsargājot tos no bīstamas uzvedības un kaitīgas vides. Kazahstānas Republikā juvenālo tiesu izveidošanas tiesiskais pamats ir atrodams Kriminālā un Kriminālprocesuālā kodeksos esošajās īpašās Nodaļās, kas reglamentē kriminālās atbildības un sodu jautājumus. Turpretī civilajā likumdošanā tas nav paredzēts.

Atslēgas vārdi: nepilngadīgie, valsts, juvenālas tiesas, juvenālā justīcija, tiesu orgāns, bērnu tiesību aizsardzība.


Tiesības uz respektu pret privāto dzīvi un telefonu noklausīšanos starptautiskajās tiesībās –
kā piemērs Somijas tiesvedība

Mg.iur. Vladimirs Žilkins
/
4/2014
/
1861 skatījumi

Anotācija. Rakstā tiek apskatīti personu tiesiskās aizsardzības attīstības aspektu dažādas alternatīvas, piemēram tādas kā tiesas un prokurora lomas pastiprināšana, vai kontroles pastiprināšana no to puses. Pētījumā tiek konstatēts, ka tiesiskās aizsardzības process Somijā, kas iekļauj sevī arī pirmās instances tiesas atļaujas izsniegšanu partelefonu sarunu noklausīšanos, kopumā atbilst Eiropas cilvēktiesību tiesas prasībām un nodrošina to subjektu tiesības, attiecībā uz kuriem tiek piemēroti piespiedu līdzekļi. Tāpat pētījumā tiek analizēts, kādas ir korelācijas Somijas tiesiskās aizsardzības sistēmā ar principiem, kurus nosaka Eiropas Cilvēktiesību tiesas precedenti attiecībā uz slepenām telefonu sarunu noklausīšanās metodēm.

Atslēgas vārdi: starptautiskās tiesības, nacionālā drošība, ECTT precedentu prakse, piespiedu līdzekļi.


Eiropas kompānija: desmit gadu pieredze un nākotnes perspektīvas

Mg.iur. Vladimirs Dolotovs
/
4/2014
/
2355 skatījumi

Anotācija. Nedaudz vairāk kā desmit gadi pagājuši kopš Regulas par Eiropas kompānijas statūtiem spēkā stāšanos, kas Eiropas kompānijai, kā vienai no starpvalstu juridisko personu formai, piešķīra tiesībspēju, kas šādā veidā tiek radīta no Eiropas, nevis no iekšzemes tiesībām. Rakstā tiek izskatīti organizatoriskie un tiesiskie priekšnosacījumi Eiropas kompāniju veidošanai. Konsekventi tiek izpētīti tiesiskās regulēšanas avoti un Eiropas kompāniju dibināšanas veidi, tiek izskatītas problēmas vadības struktūras izvēlē un darba ņēmēju līdzdalībā kompānijas pārvaldībā, kas noteikta Regulu papildinošā Direktīvā. Eiropas kompāniju priekšrocības un trūkumi, kas nosaka to darbības efektivitāti saimnieciskās darbības veikšanā, tiek analizēti detaļās. Tāpat autors nosaka potenciālos virzienus tiesiskās izmaiņās, kas nepieciešamas Eiropas kompāniju izmantošanas attīstībai.
Atslēgas vārdi: Eiropas kompānija, starpvalstu īpašības, reglaments, direktīva, juridisko personu priekšrocības un trūkumi.


Ārpakalpojuma jēdziens un tā būtība

Mg.iur. Jūlija Boļšakova
/
4/2014
/
2800 skatījumi

Anotācija. Šajā rakstā tiek pievērsta uzmanība ārpakalpojuma definīcijas formulējuma nepieciešamībai, norādot priekšrocības un trūkumus tā izmatošanai praksē. Jēdziena «ārpakalpojums» šobrīd nacionālajā likumu sistēmā nav. Doktrīnā nav konkrēta juridiska raksturojuma, kaut gan komercpraksē bieži vien notiek tā izmantošana.

Atslēgas vārdi: ārpakalpojums, pakalpojums, ārpakalpojuma līgums.


Starptautiskā tirdzniecība un PTO tiesības

Mg.iur. Giga Abuseridze
/
4/2014
/
3010 skatījumi

Anotācija. Šis raksts veltīts starptautiskaitirdzniecībai un PTOtiesībām. Autors apraksta starptautisko tiesību normu lomu starptautiskās tirdzniecības jomā, ES reģionālās tirdzniecības nolīguma nozīmi, ka arī PTO pamata noteikumus un principus. Autors apgalvo, ka starptautiskās tirdzniecības noteikumi ir nepieciešami un PTO tiesību sistēmai ir jāprevalē pār valsts iekšējām tiesību normām. Šajā rakstā arī ir apskatīti strīdu, kuri izriet no divpusējiem reģionālajiem tirdzniecības līgumiem, izšķiršanas
jautājumi. Šī darba mērķis ir sniegt sabiedrībai plašāku ieskatu par starptautiskās tirdzniecības un PTO noteikumu attiecībām.

Atslēgas vārdi: Pasaules tirdzniecības organizācija, Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līgums, Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību, Eiropas Kopiena, Eiropas Savienība, starptautiskā tirdzniecība, strīdu izšķiršanas sistēmas, Eiropas Kopienu tiesa, nacionālās tiesības, starptautiskās tiesības, nacionālais režīms.


Preču izcelsmes noteikšana, veicot preču pārstrādes operācijas

MBA, Mg.iur. Viktors Nečajevs
/
4/2014
/
2024 skatījumi

Anotācija. Šajā rakstā tiek izskatīta preču izcelsmes noteikšanas problēma situācijā, kad preces tiek pārstrādātas.(sk. Civillikuma 2212.-2229.panti – «Uzņēmuma līgums»). Pārstrādes operācijas ir darbības ar ekonomisku iedarbību, kuras atļauj Eiropas Savienības teritorijā ievestām precēm piemērot vai nepiemērot tirdzniecības politikas pasākumus. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar Eiropas Savienības un Krievijas sankciju piemērošanu savā starpā. Tas attiecas uz ierobežojumu konkrēta veida preču apgrozību gadījumā, ja ir noteikts, kādas valsts izcelsmes prece tiek importēta vai eksportēta.
Problēma ir saistīta ar to, ka preču izcelsmes noteikšanas noteikumi paredz, ka starp precēm, kurām neapšaubāmi ir attiecīgās valsts izcelsme, ir tādas, kuras ir pilnībā ražotas šajā valstī, vai preces, kuras ir pietiekami pārstrādātas. Preces, kuru izgatavošanā iesaistīta vairāk nekā viena valsts, izcelsmes valsts ir tā valsts, kurā notikusi tās ekonomiski pamatotā pārstrāde, ievērojot pietiekamības kritērijus, kuri nosaka precei raksturīgās īpašības preces identifikācijai. Prasības pārstrādes operācijām mēdz būt noteiktas ar atsevišķiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem ir iespējama preču identifikācija. Konkrēti par tādām tiek uzskatītas: 1) preču kodu maiņa; 2) ad valorem daļa; 3) pārstrādes tehnoloģijas procesa nosacījumu ievērošana (kvalificējošie procesi). Tiesību avotu daudzveidība ietver arī jautājumus par tiesību normu mijiedarbību, tādēļ starptautiskās konvencijas nav jādublē nacionālajos likumos. Ņemot
vērā, ka minētais jautājums ir ass, jo ir saistīts ar tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanu, kā arī ir diskutējams, raksta mērķis ir arī paskaidrot problēmas būtību atbilstoši tēmai.

Atslēgas vārdi: preču izcelsme, preču klasifikācija, pārstrādes operācijas, preču izcelsmes noteikšanas kritēriji, diagonālā izcelsmes kumulācija, bilaterālā izcelsmes kumulācija.


Zemes reformas attīstības tendences Kazahstānas Republikā tirgus ekonomikas veidošanas apstākļos

Mg.iur. Seitžan Džumašev
/
4/2014
/
1939 skatījumi

Anotācija. Zemes attiecībām mūsdienu apstākļos ir nozīmīga loma jebkuras valsts veidošanas un attīstības procesā. Rakstā ir izanalizēta zemes attiecību attīstības vēsture Kazahstānas Republikā, sākot ar 1980.gadu. Ir izdalīti 5 zemes reformas posmi, kuru laikā notika lauksaimniecības uzņēmumu restrukturizācijas darbi, zemes privatizācijas pasākumi un izmaiņas zemes lietošanas kārtībā. Norādīti galvenie normatīvie akti, kas regulē zemes īpašuma, nodokļu, teritoriālās iekārtošanas jautājumus un veido nosacījumus tirgus attiecību attīstībai. Norādītas reformas negatīvās puses, kā arī ar likumu pavērtās iespējas racionāli izmantot valsts zemes fondus. Norādītas mūsdienu pamatproblēmas un zemes likumdošanas nepilnības, kā arī piedāvāti risinājumi šo problēmu un nepilnību novēršanai.

Atslēgas vārdi: zemes reforma, zemes likumdošanas pilnveidošana, īpašuma tiesība, zemes lietošana, privātīpašums, zemes lietošanas pagaidu atlīdzība, vietējais izpildorgāns.


Kopīpašuma dažādi aspekti civiltiesiska regulējuma kontekstā starp telpas īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamas mājās

Mg.iur. Mihails Gončarovs
/
4/2014
/
2088 skatījumi

Anotācija. Pētījumā tika izskatīts kopīpašuma tiesiskais statuss daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Izskatīta kopīpašuma definīcija un būtība, kā arī tika kvalificētas kopīpašuma tiesības. Pētījumā pievērsta liela uzmanība dzīvokļu īpašuma pirmpirkuma tiesībām. Tika veikts civiltiesību doktrīnas pētījums dzīvokļu īpašuma pirmpirkuma tiesībās jautājumos, kā arī tika veikta civiltiesību un dzīvokļu tiesību analīze.

Atslēgvārdi: dzīvokļu īpašnieki, kopīpašums, reālas daļas, domājamas daļas, īpašums daļās, pirmpirkuma tiesības.


Īpašuma tiesības kosmosa tiesībās

PhD in Aviation and Engineering, Mg.iur. Georgios Prodromou
/
4/2014
/
2448 skatījumi

Anotācija. Rakstā autors, pirmkārt, pievērš uzmanību tam, ka kosmosa telpas nepiesavināšanas princips nosaka mantiskās attiecības starptautiskās kosmosa tiesībās. Tai paša laikā, izpēti un analīzi prasa tiesiski jautājumi, kas saistīti ar privātās darbības kosmosā nodalīšanu no darbības, kura tiek veikta valdības vārdā. Šo jautājumu analīze ir īpaši svarīga starptautisko privāto kosmosa tiesību veidošanas aspektā, jo viens no šo tiesību būtiskākajiem institūtiem ir privātīpašuma institūts. Autors
nonāk pie secinājuma, ka atbilstošu starptautisko kosmosa tiesību normu interpretācija varētu radīt speciālu kolīziju normu formulēšanas, kuras būtu iespējams izmantot privātās kosmosa tiesībās.

Atslēgas vārdi: privātais īpašums, kosmiskā telpa, starptautiskās kosmosa tiesības.


Imperatīvo normu teoriju attīstības un evolūcijas vēsturiski – tiesiskie aspekti: «speciālās saiknes teorija» (W.Wengler, K.Zweigert), «valdības intereses analīzes teorija» (B.Currie), «tiešās piemārošanas teorija» (Ph.francescakis).

Mg.iur. Ilze Kaparšmite
/
3/2014
/
3831 skatījumi

Raksta mērķis ir tiesiski salīdzinošā aspektā aplūkot mūsdienu starptautisko privāttiesību imperatīvo normu koncepcijas rašanās teorētiskos priekšnoteikumus. Šī jautājuma padziļinātas aplūkošanas nepieciešamību nosaka doktrīnas īpašais nozīmīgums starptautisko privāttiesību tapšanā, kā arī apstāklis, ka imperatīvo normu piemērošanas problēma, attiecībās ar ārvalstu elementu, tiek atšķirīgi risināta daudzu valstu normatīvajā regulējumā. Imperatīvo normu koncepcijas rašanās teorētisko priekšnoteikumu analīze ļauj atklāt arī kopīgākas mūsdienu starptautisko privāttiesību attīstības tendences, kuras skar pušu gribas autonomijas pieļaujamās robežas, jaunu regulēšanas metožu, kuras papildina piemērojamo tiesību noteikšanas tradicionālo kolīzijas sistēmu, apstiprināšanu. Rakstā aplūkota vācu zinātnieku V.Venglera (W.Wengler) un K.Cvaigerta (K.Zwaigert) «speciālās saiknes teorija» (Sonderanknüpfung), amerikāņu jurista B.Karri (B.Currie) «valdības intereses analīzes teorija» (governmental interest analysis) un franču kolizionista F.Franceskakis (Ph. Francescakis) normu «tiešās piemērošanas» koncepcija (regies d’application immediate). Šīs teorijas ietekmēja daudzu starptautisku konvenciju un nacionālo normatīvo tiesību aktu saturu starptautisko privāttiesību jautājumos.

Atslēgas vārdi: Imperatīvās normas, speciālās saiknes teorija, valdības intereses analīzes teorija, normu tiešās piemērošanas koncepcija.