Darījumu apstrīdēšana maksātnespējas procesā

mg.iur., Elga Uzare, mg.iur., Edgars Golts
/
2/2018
/
40 skatījumi

Darbā tiek apskatītas dažas problēmas darījumu apstrīdēšanā maksātnespējas tiesībās Latvijā, kas saistītas ar darījumu apstrīdēšanu maksātnespējas procesa ietvaros, kā arī apskatīta darījumu apstrīdēšanas būtību civiltiesībās.
Šī darba mērķis ir, pamatojoties uz tiesību teoriju, tiesību normām un tiesu praksi, pētīt darījumu apstrīdēšanu maksātnespējas procesā, analizēt problēmas, kas saistītas ar darījumu apstrīdēšanu praksē un piedāvāt iespējamos risinājumus to novēršanai.
Pētījuma rezultātā autori secināja, ka Maksātnespējas likuma 17. nodaļas piemērošana praksē atrodas nepārtrauktā korelācijā ar vispārējām un speciālām tiesību normām, kā arī dažādām atšķirīgām dzīves situācijām un tiesu praksi šo normu piemērošanā.


Daži galvojuma piemērošanas aspekti

Maģistrants, Aleksandrs Čičerins
/
2/2018
/
41 skatījumi

Galvojums ir viens no saistību pastiprināšanas līdzekļiem, kura regulējums Latvijas tiesību aktos ir diezgan lakonisks un neaptver visus apstākļus. Tiesību zinātnieku diskusijās pēdējo gadu laikā periodiski pievērsta uzmanība galvojuma problēmjautājumiem Latvijā. Viens no galvojuma problemātiskajiem aspektiem ir tiesvedības dalībnieki ar galvojumu pastiprināta parāda piedziņas procesā. Otrā problēma ir galvojuma regulējuma Latvijas civiltiesībās atšķirība no starptautiski pieņemtās komercprakses. Trešais jautājumu loks saistīts ar galvojuma juridisko spēku maksātnespējas procesa rezultātā. Galvojuma efektīvākai piemērošanai saimnieciskajā darbībā Latvijā iespējamas izmaiņas tiesību aktos vai to interpretācijā.


Kriptovalūtu tiesiskais statuss

Mg.iur. Irina Cvetkova
/
2/2018
/
54 skatījumi

Kriptovalūta ir kriptogrāfiski aizsargāta decentralizēta digitāla valūta, kuru izmanto kā apmaiņas un norēķinu līdzekli. Pateicoties jaunu tehnoloģiju un inovāciju attīstībai, kriptovalūtu izmantošanas tempi pieaug, aizstājot ne tikai skaidras un bezskaidras naudas, bet arī elektroniskas naudas maksājumus. Tiesību zinātnieku vidū pagaidām nav vienotas nostājas par kriptovalūtas dabu un tiesisko statusu, dažādās valstīs pieeja kriptovalūtas apgrozījuma tiesiskajam regulējumam ir atšķirīga.


Nodokļi un nodevas loterijām un azartspēlēm

Maģistrants, Aleksandrs Linovickis
/
2/2018
/
40 skatījumi

Raksts atspoguļo pašreizējo civiltiesisko regulējumu azartspēļu un izložu jomu Latvijas Republikā. Jēdzienu "azartspēles" tiesību doktrīnā. Juridisko definīciju "azartspēlēs", "uzvara" un "loterija" Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Atspoguļo pašreizējo azartspēļu un izložu regulējumu Eiropas Savienība un Latvijas Republikā Nodokļu politiku Izložu un azartspēļu joma Latvijas Republikā.
Nodokļa priekšmets. Nodokļu likmes un valsts nodeva. Azartspēļu nodokļa aprēķināšana. Ieņēmumus no nodokļiem.


Publiskais iepirkums publisko - privātās partnerības partnerības attiecību sistēmā saskaņā ar Ukrainas likumdošanu

juridisko zinātņu kandidāts, Anton Soročenko
/
2/2018
/
41 skatījumi

Šis raksts ir veltīts publisko iepirkumu subjektu tiesiskā statusa izpētei, kā arī likumdošanas problēmu, kas rodas, regulējot attiecības Ukrainas publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā, risināšanai. Pamatota jēdziena "kompānija noteiktam nolūkam" ieviešanas praktiska nepieciešamība. Veikta detalizēta ārvalstu pieredzes analīze publiskās un privātās partnerības projektu realizācijas jomā (uz Austrālijas, Šveices, Nīderlandes u.c. valstu piemēra). Tēzes pamatojums, ka PPP projektu īstenošana ir iespējama, izmantojot t.sauc." īpašuma tiesību konstrukciju".


Regula 2016/679: Tiesību uz personas datu pārnesamību ieviešana

mg. iur., Oļegs Sedjakins
/
2/2018
/
44 skatījumi

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula, jeb Regula 2016/679 (VDAR), pieņemta 2016.gada aprīlī, stājas spēkā 2018.gada 25.maijā. Būtiskas izmaiņas datu aizsardzības procesā notiks pēc Regulas stāšanas spēkā, tamdēļ pēdējo mēnešu laikā ir krasi pieaugusi privātā sektora paaugstināta interese par personas datu aizsardzības nodrošināšanas aspektiem. VDAR ievieš personas datu aizsardzības terminoloģijā jaunās tiesības – tiesību uz datu apriti, kā arī tiesību uz datu dzēšanu (tiesība „tikt aizmirstam”) . Autors izklāsta personas datu aprites tiesības būtību, raksturo tās saistību ar pārējiem Regulas pantiem, kā arī pievērš uzmanību zināmām sarežģītībām, ar kurām privātajām biznesam, kas savā darbībā ievieš mehānismus, atbilstošus regulas prasībām, būs jāsaskaras


Uzturlīdzekļu bērna uzturam piespiedu piedziņa

Maģistrants, Oļesja Lapteva
/
2/2018
/
45 skatījumi

Rakstā aplūkota tāda institūta būtība kā uzturlīdzekļi, un tieši bērna uzturlīdzekļi. Tiek izdalīti visbiežāk izmantotie uzturlīdzekļu piespiedu piedziņas veidi. Izskatīti atsevišķi problēmas jautājumi par naudas līdzekļu piespiedu piedziņu un sniegti priekšlikumi tiesisko regulējumu naudas līdzekļu piespiedu piedziņas pilnveidošanai.


Apdrošināšanas darbības tiesiskā regulējuma pilnveidošana Latvijā

Dr.ing.sc., Nadežda Novožilova
/
2/2018
/
40 skatījumi

Rakstā tiek aprakstīti Latvijas apdrošināšanas tirgus tiesiskās regulēšanas attīstības pamata etapi. Tiek analizēti apdrošināšanas attiecību tiesiskās nodrošināšanas jautājumi Latvijā. Tiek analizētas tiesiskā regulējuma aktuālās problēmas. Tiek iezīmētas apdrošināšanas tiesību pilnveidošanas iespējas Latvijā, jo noteiktās nepilnības apgrūtina apdrošināšanas līgumisko attiecību realizāciju ES unificētajā tiesiskajā vidē.